8:00 - 20:00 Пн - Нд
Перевірено
Підібрано
Відгуків

Условия оказания услуг

ДОГОВІР № ___ Про надання інформаційних послуг з автопідбору

« » 20__ р.                                                                                      місто ____________

ФОП іменоване в подальшому «Виконавець», реєстраційний номер платника податків ІНН, з одного боку, та ФІО, реєстраційний номер платника податків ІНН, що його іменованое надалі «Замовник», з іншого боку, уклали цей Договір (далі по тексту - Договір) про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає і оплачує, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню послуг в обсязі і на умовах, передбачених цим Договором. Замовник підтверджує Виконавцю своє бажання і готовність придбати автомобіль, а Виконавець надає послуги з пошуку автомобіля:
Марка, модель __________________________________________________________
Рік випуску _________________________________________________________
Двигун ________________________________________________________
КПП _____________________________________________________
Тип приводу _________________________________________________________
Кузов _________________________________________________________
Бажаний колір ________________________________________________________
Вартість _______________________________________________________

Комплектація ___________________________________________________________
Додаткова інформація:
Автомобіль не повинен бути учасником ДТП, наслідком якого є пошкодження силових елементів кузова зі зміною і порушенням геометрії кузова авто. Силовими елементами авто є стійки (передні, середні, задні), пороги (лівий, правий), лонжерони (лівий, правий).

1.2. З метою виконання п.п. 1.1. цього Договору, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання здійснити наступні дії:
1.2.1. Своїми силами, протягом 30 днів з моменту підписання договору підібрати, провести перевірку і запропонувати Замовнику на вибір автомобілі, що відповідають опису.
1.2.2. У разі схвалення Замовником одного із запропонованих автомобілів, організувати зустріч Замовника і Продавця.
1.2.3. При зустрічі Замовника і Продавця, провести повторний поверхневий огляд авто, після чого умови даного договору вважаються виконаними, і сторонами підписується акт здачі-прийому послуг.
1.2.4. Після підписання акту здачі-прийому послуг обома сторонами, даний договір вважається виконаним, і припиняє свою дію.

2. Права і обов'язки сторін

2.1. З метою виконання зобов'язань за цим Договором, Виконавець має право здійснювати будь-які дії, дозволені законодавством України.
2.2. Протягом терміну дії цього Договору Виконавець має право надати Замовнику для огляду як два і більше автомобіля одночасно, так і по одному, в різні дні, в міру їх підбору.
2.3. Замовник зобов'язаний ознайомитися з кожним з наданих фотозвітів перевірених автомобілів протягом доби з моменту оповіщення Виконавцем по телефону, або електронною поштою, в разі відмови від ознайомлення з фотозвітом, автомобіль вважається запропонованим варіантом.
2.4. У разі несхвалення Замовником перевіренного авто, запропонованного Виконавцем за відповідними параметрами, вказаними в даному Договорі, зобов'язання Виконавця перед Замовником за цим Договором припиняються, і Виконавець має право утримати в повному обсязі аванс, сплачений Замовником за цим договором. Підставою для цього є наявність запропонованного варіанта автомобіля, який відповідає критеріям Замовника, наданих фотозвітів.
2.5. У разі знаходження автомобіля, за відповідними параметрами, вказаними в даному Договорі, Виконавець має право зупинити подальші пошуки авто, тим самим всі зобов'язання Виконавця вважаються виконаними за даним договором в повному обсязі, після підписання акт-прийому здачі послуг.
- у разі відмови замовника підписати акт прийому здачі послуг, виконавець надсилає акт-прийому сдачі послуг за місцем реєстрації замовника, зазначеної в договорі після чого договір вважається виконанним.
2.6. У разі якщо виявиться неможливим підібрати і запропонувати до огляду автомобілі відповідно до умов цього Договору, Виконавець зобов'язаний сповістити про це Замовника та повернути йому частину авансу, отриманого за цим Договором, з урахуванням відрахувань заявлених Виконавцем витрат на перевірені авто у вигляді акту огляду технічного стану автомобіля з фотографіями до настання такого моменту.
2.7. У разі якщо Замовником був куплений один з підібраних Виконавцем автомобілів, зобов'язання Виконавця за цим Договором вважаються повністю виконаними. Підтвердженням цьому є договір купівлі-продажу на покупку автомобіля, генеральна довіреність на даний автомобіль, або акт здачі-прийому виконаних послуг, підписаний двома сторонами.

3. Порядок оплати

3.1. За виконання зобов'язань за цим договором Замовник сплачує Виконавцю винагороду в розмірі ___ гривень
3.2. Замовник сплачує аванс ___ гривень в день укладення та підписання цього Договору.
3.3. Залишок суми винагороди сплачується Замовником в день покупки автомобіля, після чого сторонами підписується акт здачі-прийому послуг.

4. Зміна і розірвання договору

4.1. У разі дострокового розірвання Замовником цього Договору Виконавець має право утримати із суми отриманої в день укладення цього Договору винагороду за виконану роботу, з урахуванням відрахувань заявлених Виконавцем витрат на перевірені авто на підставі пред'явлення актів огляду технічного стану автомобіля та фотозвітів до них до моменту дострокового розірвання.
4.2. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані Сторонами.

5. Відповідальність сторін

5.1. Замовник і Виконавець докладатимуть усіх зусиль до того, щоб вирішити всі суперечки, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього договору, шляхом переговорів.
5.2. У разі, якщо спір не може бути вирішений зазначеним вище способом, сторони можуть звернутися у судовому порядку.
5.3. Форс-мажорні обставини
5.3.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору, які відповідна сторона не могла ні передбачити, ні запобігти, такі як вступили в силу законів України, дії оранів державної влади, стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, інші природні явища), страйки, повстання, інші соціальні конфлікти, переш ствующие виконання зобов'язань за Договором.
5.3.2. Сторона при виникненні обставин непереборної сили зобов'язана негайно інформувати про це іншу сторону в письмовій формі.
5.3.3. Про припинення дії обставин непереборної сили сторона повинна негайно повідомити іншу сторону, при цьому вона повинна вказати термін, в який передбачає повністю виконати свої контрактні зобов'язання.
5.3.4. У разі настання обставин непереборної сили термін виконання відповідних зобов'язань відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки.
5.3.5. У разі, якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 30 календарних днів, сторони проводять переговори з метою виявлення альтернативних способів виконання своїх зобов'язань за договором.

6. Інші умови

6.1. Жодна зі сторін не може передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій особі, за винятком їх законних правонаступників, без письмової згоди іншої сторони.
6.2. Цей Договір набуває чинності після підписання обома сторонами.
6.3. Після набуття чинності Договором вся попередня листування і відносяться до нього переговори вважаються недійсними. Зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані від імені обох сторін уповноваженими на те особами.
6.4. Термін дії цього Договору 30 (тридцять) календарних днів.
6.5. Цей Договір складений на 3 (трьох) сторінках у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу.